درباره شبکه اجتماعی اپلو

اپلو 1.1 (web version) © 1397

یکم..از اپلو بگم براتون

شبکه اجتماعی اپلو در ابان ماه1396 بافکر ساخت یک شبکه اجتماعی بومی توسط گروه ارزم که با اعضای نوجوان و جوان پر شوق طراحی و تنظیم شدالبته ناگفته نماند که این شبکه از10 فروردین 1397 بصورت ازمایشی فعال است و تا به امروز.